Индустриско инженерство и менаџмент

Академски (4 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
 
 
Предлагач ИНСТИТУТ ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Студиската програма ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ (ИИМ)
/Field of sтudy INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Вид на програмата Додипломска универзитетска програма

Образовен степен Дипломиран универзитетски инженер по машинство
(диплома) / Diploma Bachelor of Science in Mechanical Engineering 4 (B. Sc. 4.)

Идентификација на потребите и можностите за вработување Имајќи ги предвид компетенциите на овој профил - планирање, проектирање, имплементација и менаџмент на интегрирани производни и услужни системи, јасно е дека тие можат да бидат вработени во мали, средни и големи, производни и услужни организации независно од видот на дејноста.

Основни компетенции на профилот: Планирање, проектирање, имплементација и менаџмент на интегрирани производни и услужни системи (од било која големина и дејност), кои ќе обезбедуваат добар учинок, надежност, ефикасност, ефективност, одржливост, исполнителност на роковите и управување на трошоците.
Ваквите компетенции темелат на големиот број на соодветни методологии, методи и техники, кои се проучуваат во предвидените дисциплини во оваа студиска програма.
Основа на структурата на студиите: 
Студии за академски профил (4 години), дипломиран универзитетски инженер по машинство
студиска програма: ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ (ИИМ)

Р.б. Подмодул ECTS I сем. II сем. III сем. IV сем. V сем. VI сем. VII сем. VIII сем.
1 М1-1 Математика 21 8 8 5(I)          
2 М1-2 Компјутери 8   8 (II)            
3 М1-3 Електротехника и електроника                  
4 М1-4 Странски јазик 4     4(IV)          
5 М1-5 Општ наставен предмет 1     1(V)          
6 М2-1 Механика 19 6 9(4+5) 4(VI)          
7 М2-2 Машински материјали и заварување 13 8(4+4) 5(VI)            
8 М2-3 ТЦ-8, МЕ-11, ОК/CAD - 8 18 8   5(VI) 5(VI)        
9 М2-4 Механика на флуиди, хидраулични машини и компоненти 6       6(VI)        
10 М2-5 Термодинамика и термотехнички машини и уреди 6     6(VI)          
11 М2-6 Производно инженерство 5       5(VI)        
12 М2-7 Индустриско инженерство и менаџмент                  
13 М2-8 Средства за транспорт 5       5(VI)        
14 М2-9 Автоматизација и автоматско управување                  
15 М3-1 Основни знаења од насоката 86     5 9 (5+4) 30 (5+7+ 5+5+ 4+4) 20 (6+8+ 6) 12 (5+7) 10 (5+5)
16 М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката 30           10(X) (5+5) 10(X) (5+5) 10(VIII) (5+5)
17 М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија 8             8(X)  
18 М3-4 Дипломска работа 10               10
  Вкупно кредити по семестар 240 30 30 30 30 30 30 30 30
  Вкупно и подмодули по семестар   4 4 6+1 5     5 5
  Вкупно и дисциплини по семестар 44 5 5 6+1 6 6 5 5 5
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за академски профил (4 години)
дипломиран универзитетски инженер по машинство студиска програма
ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ (ИИМ)


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Математика 1
8
2
M2-1 Статика
6
3
M2-2 Машински материјали
4
4
M2-2 Технологии и испитување нa материјалите
4
5
M2-3 Инженерска графика
8

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Математика 2
8
7
М1-2 Компјутери и апликативен софтвер
8(II)
8
М2-1 Јакост 1
5
9
М2-1 Кинематика
4
10
М2-2 Заварување и сродни постапки
5(VI)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
11
M1-1 Веројатност и статистика
5(I)
12
M1-4 Странски јазик
4(IV)
13
М1-5 Општ наставен предмет 
1(V)
14
M2-1 Динамика
4(IV)
15
M2-3 Машински елементи
5(VI)
16
M2-5 Топлинска техника
6(VI)
17
M3-1 Основи на менаџмент 1
5

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
18
М2-3 Основи на конструирање
5(VI)
19
М2-4 Хидраулика и хидраулични машини
6(VI)
20
М2-6 Машини и алати
5(VI)
21
М2-8 Транспортни уреди и возила
5(VI)
22
М3-1 Основи на менаџмент 2
5
23
М3-1 Инженерска економика
4

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
24
М3-1 Менаџмент на квалитетот
5
25
M3-1 Операциски истражувања 1
7
26
М3-1 Производни системи 1
5
27
М3-1 Менаџмент информациски системи
5
28
М3-1 Студија на работата
4
29
М3-1 Маркетинг
4

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети ECTS
30
М3-1 Проектирање на информациски системи 6
31
M3-1 Проектен менаџмент 8
32
М3-1 Производни системи 2 6
33
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката 5(X)
34
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката 5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
М3-2 Операциски истражувања 2
5(X)
2
М3-2 Автоматизација
5(X)
3
M3-2 Деловна логистика
5(X)
4
М3-2 Организациско комуницирање
5(X)

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
35
M3-2 Менаџмент на технолошкиот развој
5
36
M3-1 Менаџмент на човечките ресурси
7
37
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
38
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
39
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VII семестар

1 М3-2 Менаџмент на одржувањето
5(X)
2 М3-2 Менаџмент на развој на производи
5(X)
3 М3-2 Сметководство и финансии
5(X)
4 М3-2 Моделирање и симулации
5(X)

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
40
М3-1 Претприемништво и мал бизнис
5
41
M3-1 Ергономија
5
42
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
43
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
44
М3-4 Дипломска работа
10(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VIII семестар

1
М3-2 Стратегиски менаџмент 5(VIII)
2
М3-2 Деловно право и договарање 5(VIII)
3
М3-2 Менаџмент на заштита на животната средина 5(VIII)
4
М3-2 Бази на податоци 5(VIII)

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top