Заварување и заварени конструкции ДС

Докторски студии-Машинство
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 

 

Предлагач

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ, КАРПОШ 2 ББ, 1000 СКОПЈЕ

 
Студиската програма
/ Field of study
ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО МАШИНСТВО 
DOCTORAL STUDIES OF MECHANICAL ENGINEERING
 
Вид на програмата
ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ - ДОКТОРСКИ СТУДИИ
 
Образовен степен
(диплома) / Diploma
Доктор на науки / Doctor of Science

Научно поле на истражување - техничко-технолошки науки

(анг. Technical and Technological Sciences) и

Подрачје на истражување - машинство

(анг. Mechanical Engineering)
 
Генерални компетенции кои се стекнуваат се следните:
 • Способност за работа во интердисциплинарни тимови
 • Способност за анализа на проблеми
 • Способност за синтеза и проектирање на решенија
 • Способност за примена на знаењето во пракса
 • Моќ за генерирање на нови идеи и решенија (креативност и иновативност)
 • Моќ за синтетизирање на знаења и учење
 • Способност за критичко мислење
 • Способност за донесување на одлуки во реално време
 • Способност да применуваат истражувачки постапки и методи
 
Специфични компетенции кои се стекнуваат се следните:
 • Водење научни и развојни истражувања за потребите на компанијата;
 • Проектирање на нови производи и нови технологии;
 • Управување и проектирање на инженерски процеси;
 • Способност за управување со функциите во команијата и нивна интеграција;
 • Експертско познавање на областите изучувани преку студиските предмети;
 • Способност за генерирање на иновативни пристапи;
 • Решавање на практични проблеми со употреба на научни методи и постапки;
 • Вршење на консултантски услуги поврзани со проектирање и инженеринг на производите / процесите;
 • Способност за поврзување на теоретските знаења со нивна практична примена во изучувани области за инженерските процеси во компаниите;
 • Владеење на истражувачки методи и способност да ги применат во пракса.
 

 

Основа на структурата на студиите: 

I ГОДИНА

1 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М8-1  Задолжителен предмет (стекнување генерички знаења)

4

2.

М8-2  Задолжителен предмет (стекнување генерички знаења)

4

3.

М8-3  Задолжителен предмет (стекнување генерички знаења)

4

4.

 М9-1  Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

5.

М9-2  Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

6.

М9-3  Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

Вкупно:     

30

2 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М9-4   Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

2.

М9-5   Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

3.

М10-1 Докторски семинар со презентација

2

4.

М12-1 Самостојно истражување

14

5.

М13-1 Годишна конференција со презентација на извештај

2

Вкупно:

30

 

II ГОДИНА

3 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М12-2 Подготвување и поднесување на пријава за тема на докторска

дисертација и самостојно   истражување

28

2.

М10-2 Докторски семинар со презентација на извештај

2

Вкупно:     

30

4 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М11-1 Работилница за истражувачка практика

3

2.

М12-3 Самостојно истражување и објавување резултати

25

3.

М13-2 Годишна конференција со презентација на извештај

2

Вкупно:

30

 

III ГОДИНА

5 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М12-4 Самостојно истражување и објавување на резултати

28

2.

М10-3 Докторски семинар со презентација на извештај

2

Вкупно:     

30

6 Семестар

Р.Б.

  Активност

ECTS

1.

М11-2 Работилница за истражувачка практика

3

2.

М12-5 Самостојно истражување и пишување на тезата

25

3.

М13-3 Годишна конференција со презентација на извештај

2

Вкупно:

30

 

Вкупно I + II + III година: 

180

 

Предмети: 

           5. Потпрограма (облат на истражување): Заварување и заварени конструкции

Р.б.

Наставен предмет

ЕКТС

Наставник

68.

Метални материјали

6

Проф. д-р Јован Гочев

69.

Неметални материјали

6

Вонр.проф.д-р Димитри Козинаков

Вонр.проф. д-р Зоран Богатиноски

70.

Физички процеси при заварување

6

Проф. д-р Јован Гочев

71.

Продлабочени знаења од технологија на заварување

6

Проф. д-р Добре Рунчев

Проф. д-р Стојанчо Стојмановски

72.

Современи постапки на спојување

6

Проф. д-р Добре Рунчев

73.

Опрема за заварување и сродни постапки

6

Проф. д-р Јован Гочев

Проф. д-р Марјан Гаврилоски

74.

Заварување и сродни постапки

6

Проф. д-р Стојанчо Стојмановски

Проф. д-р Добре Рунчев

75.

Дизајн на носечки метални конструкции

6

Вонр.проф. д-р Зоран Богатиноски

76.

Компјутерско моделирање и анализа на метални конструкции

6

Вонр.проф.д-р Димитри Козинаков

77.

Комплексна анализа и интегритет на опрема под притисок

6

Проф. д-р Стојанчо Стојмановски

78.

Пресметка и обликување на заварени врски и конструкции

6

Проф. д-р Марјан Гаврилоски

Вонр. проф.д-р Зоран Богатиноски

79.

Заостанати напони и деформации при заварување кај конструкции и опрема под притисок

6

Проф. д-р Јован Гочев

Проф. д-р Марјан Гаврилоски

80.

Тенкоѕидни конструкции, замор и сигурносен век

6

Проф. д-р Стојанчо Стојмановски

Проф. д-р Марјан Гаврилоски

81.

Испитување на заварени споеви, конструкции и  опрема под притисок

6

Вонр.проф.д-р Димитри Козинаков

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top