Материјали, процеси и иновации

Студиска програма (насока)
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: МАТЕРИЈАЛИ, ПРОЦЕСИ И ИНОВАЦИИ (МЕИ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

7

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински  материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

6

5.

М5

УКИМ - изборен предмет

3

6.

М5

Спорт и здравје

2

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

7.

М1

Математика 2

7

8.

М3

Јакост на материјалите

6

9.

М2

Машински материјали 2

6

10.

М3

CAD техники

6

11.

М5

УКИМ - изборен предмет

Физика

Основи на право на индустриска сопственост

Вештини на правилно пишување

5

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

12.

М1

Линеарна алгебра и векторска анализа

5

13.

М2

Механика 2

7

14.

М3

Производни технологии

6

15.

М3

Машински елементи

7

16.

М5

УКИМ - изборен предмет

Електротехника

Вовед во компјутерски науки

Електроника

5

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

17.

М4

Современи материјали и површински третман

5

18.

М3

Конструирање

5

19.

М2

Механика 3

Механика и динамика на материјални системи

Вибрации во машинство

Вибрации и бучава

5

20.

М3

Механика на флуиди

5

21.

М3

Термодинамика

5

22.

М1

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нумерички методи

Основи на програмирање

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

23.

М4

Техники на спојување

5

24.

М4

Безбедност во индустријата

5

25.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Дизајн на опрема за спорт и рекреација

Техничка документација и стандарди за заварување и заварени конструкции

Избор на материјали

5

26.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нумеричко моделирање на конструкции

Дизајн на специјални машини и линии за заварување

5

27.

М3

Системи и управување

5

28.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 4)

Термички машини и уреди

Хидраулични машини и компоненти

Машини за континуиран транспорт

Машини и алати за обработка со обликување

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

29.

М4

Дизајн на носечки конструкции

5

30.

М4

Технологии на заварување

5

31.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн на метални производи

Креативност и иновативност во проектирањето

5

32.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Монтажа и нормирање

Опрема и роботика во заварувањето

5

33.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 4)

Термички мерења

Мониторинг и управување

Машини за цикличен транспорт

Машини и алати за обработка со режење

5

34.

М5

УКИМ изборен предмет

Претприемништво и мал бизнис

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

35.

М4

Метални конструкции и врски

5

36.

М4

Заварливост на материјалите

5

37.

М4

Иновативни процеси на заварување

5

38.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Лесни метални конструкции

Пресметка, оптимизација и лом на конструкции

5

39.

М6

Проект

5

40.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

41.

М4

Процесна опрема

5

42.

М4

Дефектоскопија и испитување на заварени врски и конструкции

5

43.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Сродни процеси на заварување

Процеси на спојување на нежелезни материјали

5

44.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нови решенија и иновации на заварени комбинирани врски

Иновации во композитни и заварени конструкции

5

45.

М6

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top