Хидраулика и автоматика

Професионални (3 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Предлагач ИНСТИТУТ ЗА ХИДРОТЕХНИКА, ПНЕВМАТИКА И АВТОМАТИКА

 

Студиската програма ХИДРАУЛИКА И АВТОМАТИКА(ХА)
/Field of sтudy HYDRAULICS AND AUTOMATICS

 

Вид на програмата Додипломска професионална програма

 

Образовен степен Дипломиран инженер по хидраулика и автоматика
(диплома) / Diplom Bachelor of engineering in hydralics and automatics 3 (B.Eng.3.)

 

Идентификација на потребите и можностите за вработување - хидроелектрани, пумпни станици и мелиоративни системи
- пречистителни системи за загаден воздух, за отпадни флуиди од   индустријата и за комунални отпадни води
- гасоводни и нафтоводни системи
- индустрија, мали и средни претпријатија од областа на   хидротехниката и автоматиката
- експлоатација, одржување, мониторинг и управување со   хидраулични системи и постројки
- експлоатација и одржување на системи за автоматско управување
- инспекциски служби од областа на хидротехниката и автоматиката
- трговија со елементи и компоненти за потребите на   хидротехничките и автоматизираните постројки.

 

Основни компетенции на профилот: - познавање на градбата и перформансите на хидрауличните   системи, нивно управување и автоматизација
- експлоатација и одржување на хидротехнички објекти и опрема,   гасоводни и нафтоводни системи, системи за хидрауличен и   пневматски транспорт
- експлоатација и одржување на пумпи и турбини
- експлоатација и одржување на системи за автоматско управување
- спроведување на прописи и испитувања од хидротехниката и   автоматиката
Основа на структурата на студиите: 
Основа на структурата на студиите за професионалн профил (3 години)
Дипломиран инженер по ХИДРАУЛИКА И АВТОМАТИКА(ХА)

Р.б.
Подмодул
ECTS
I сем.
II сем.
III сем.
IV сем.
V сем.
VI сем.
1
М1-1 Математика
12
7
5(I)
 
 
 
 
 
 
 
 
2
М1-2 Компјутери
6
 
 
6II)
 
 
 
 
 
 
 
 
3
М1-3 Електротехника и електроника
5
 
 
 
 
5(III)
 
 
 
 
 
 
4
М1-4 Странски јазик
4
 
 
 
 
4(IV)
 
 
 
 
 
 
5
М2-1 Механика
11
6
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
6
М2-2 Машински материјали и заварување
6
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
М2-3 Инженерска графика, елементи и конструирање
11
6
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
8
М2-4 Хидраулика
5
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
9
М2-5 Термодинамика
5
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
10
М2-6 Производство и менаџмент
5
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
11
М3-1 Основни знаења од насоката
52
5
5
16 (2x5 +6)
10 (2x5)
8
8
12
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
40
 
 
 
 
 
 
10(X) (2x5)
10(X) (2x5) и 5(VIII)
10(X) (2x5) и 5(VIII)
13
М3-3 Пракса
12
 
 
4(X)
 
 
 
 
4(X)
4(X)
14
М3-4 Интердисциплинарен проект (Дипломска работа)
6
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
 
 
Вкупно кредити по семестар
180
30
30
30
30
30
30
 
 
Модули по семестар
27
5
6
4
4
4
4
 
 
Наставни предмети по семестар
35
5
6
6
6
6
6
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за професионален профил (3 години)
дипломиран инженер по машинство студиска програма
ХИДРАУЛИКА И АВТОМАТИКА


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Инженерска математика
7
2
M2-1 Техничка механика
6
3
M2-2 Материјали и техники на спојување
6
4
M2-3 Графичко комуницирање
6
5
M3-1 Основи на енергетика
5

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Нумерички методи
5(I)
7
М1-2 Компјутери и инженерско програмирање
6(II)
8
М2-1 Динамика на машини
5(VI)
9
М2-4 Хидромеханика
5(VI)
10
М3-1 Основи на автоматика
5
11
М3-3 Пракса
4(X)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
12
M1-3 Електротехника и електроника
5(III)
13
M1-4 Странски јазик
4(IV)
14
M2-3 Maшински елементи
5(VI)
15
M3-1 Мерења во хидраулика и автоматика
5
16
M3-1 Транспорт на флуиди
5
17
M3-1 Компоненти во автоматика
6

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
18
М2-5 Термотехнички машини и уреди
5(VI)
19
М2-6 Машинска обработка и производни системи
5(VI)
20
М3-1 Автоматизација на машини и процеси
5
21
М3-1 Хидраулични турбомашини
5
22
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
23
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во IV семестар

1
М3-2 Постројки за водоснабдување и наводнување
5(X)
2
М3-2 Постројки за пречистување на воздух
5(X)
3
М3-2 Пречистување на отпадни води
5(X)
4
М3-2 Гасоводни и нафтоводни системи
5(X)

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
24
М3-1 Мониторинг и управување
8
25
М3-2 Продлабочени -специфични знаења од насоката
5(X)
26
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
27
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
28
М3-3 Пракса
4(X)
29
М3-4 Интердисциплинарен проект (Дипломска работа)
3

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во V семестар

1
М3-2 Постројки со флуидизирани слоеви
5(X)
2
М3-2 Хидраулични турбини
5(X)
3
М3-2 Хидраулични сервосистеми
5(X)
4
М3-2 Пропорционална техника
5(X)
5
М3-2 Роботи
5(X)
6
М3-2 Програмибилни контролери
5(X)

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
30
М3-1 Експлоатација на хидроенергетски објекти
8
31
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
5(X)
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
33
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
34
М3-3 Пракса
4(X)
35
М3-4 Интердисциплинарен проект (Дипломска работа)
3

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
М3-2 Регулација и експлоатација на хидростатски преноси
5(X)
2
М3-2 Надежност на хидраулични и пневматски системи
5(X)
3
М3-2 Хидродинамички преносници
5(X)
4
М3-2 Хидромашинска опрема
5(X)
5
М3-2 Хидраулични волуменски машини
5(X)
6
М3-2 Нормативи за заштита на човекова околина
5(X)

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top