Моторни возила, транспорт и механизација

Студиска програма (насока)
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: МОТОРНИ ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЈА (МВТМ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

6

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински  материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

6

5.

М2

Вовед во машинство

4

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

6.

М1

Математика 2

6

7.

М2

Јакост на материјалите

6

8.

М2

Машински материјали 2

6

9.

М2

CAD техники

6

10.

М2

Претприемнииштво и мал бизнис

6

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

11.

М1

Линеарна алгебра и векторска анализа

6

12.

М2

Механика 2

6

13.

М2

Производни технологии

6

14.

М2

Машински елементи

6

15.

М2

Електротехника

6

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

16.

М1

Основи на програмирање

5

17.

М2

Механика 3

5

18.

М2

Конструирање

5

19.

М2

Термодинамика

5

20.

М2

Механика на флуиди

5

21.

М1

Нумерички методи

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

22.

М2

Системи и управување

5

23.

М4

Теорија на движење на моторните возила

5

24.

М4

Конструкција на моторните возила

5

25.

М3

Техники на спојување

5

26.

М4

Механички преносници

5

27.

М4

Машини за циклички и континуиран транспорт

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

28.

М4

Пресметка на моторните возила

5

29.

М4

Носечки конструкции кај моторните возила

5

30.

М3

Мотори со внатрешно согорување

5

31.

М4

Моделирање и симулации во автомобилското инженерство

5

32.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

1.Уреди и опрема кај моторните возила

2.Жичарници и ски лифтови

5

33.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

1. Надежност и ефективност на техничките системи

2. Технички прописи и оцена на сообразност

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

34.

М4

Автоматизација на системите кај моторните возила

5

35.

М4

Механиизација

5

36.

М4

Модерни погонски системи кај моторните возила

5

37.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 3)

1. Автономни возила

2. Конструирање на носечки структури и надградби

3. Анализа по методот на конечни елементи

5

38.

М5

Изборен предмет (избор 1 од 2)

1. Проект од областа на моторни возила

2. Проект од областа на транспорт и механизација

 

5

39.

М5

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

40.

М4

Испитување на возила и машини

5

41. М4

Логистика и симулација на логистичките процеси

 

42.

М4

Дијагностика и одржување

5

43.

 

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

1. Мехатронички системи кај возилата

2. Зелена логистика

5

5

44.

М5

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top