Енергетика и екологија

Академски (4 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Предлагач ИНСТИТУТ ЗА ТЕРМОТЕХНИКА И ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
ИНСТИТУТ ЗА ХИДРОТЕХНИКА, ПНЕВМАТИКА И АВТОМАТИКА

 

Студиската програма ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЈА (ЕЕ)
/Field of sтudy ENERGETICS AND ECOLOGY

 

Вид на програмата Додипломска универзитетска програма

 

Образовен степен Дипломиран универзитетски инженер по машинство
(диплома) / Diploma Bachelor of Science in Mechanical Engineering 4 (B. Sc. 4.)

 

Идентификација на потребите и можностите за вработување - управување и раководење со енергетски постројки и системи,
- проектирање, изградба, експлоатација и одржување на енергетски   постројки,
- техничка контрола, надзор и инспекција при изградбата на   енергетски постројки и системи,
- менаџмент со енергетски постројки и системи,
- заштита на човековата околина.

 

Основни компетенции на профилот: - познавање на изворите на енергија, начините за трансфор-мација   и ефикасно нејзино користење,
- експлоатација и одржување на енергетски постројки,
- прописи и испитувања на енергетски машини и постројки,
- техничка контрола, надзор и инспекција при изградбата на   енергетски постројки и системи,
- експертизи и вештачења во областа на енергетските машини и   постројки,
- техники, прописи и мерки за заштита на животната средина.
Основа на структурата на студиите: 
Студии за академски профил (4 години), по подмодули
дипломиран универзитетски инженер по машинство
студиска програма: ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЈА (ЕЕ)

Р.б. Подмодул ECTS I сем. II сем. III сем. IV сем. V сем. VI сем. VII сем. VIII сем.
1 М1-1 Математика 21 8 8 5(I)          
2 М1-2 Компјутери 8   8 (II)            
3 М1-3 Електротехника и електроника 5     5(III)          
4 М1-4 Странски јазик 4     4(IV)          
5 М1-5 Општ наставен предмет 1     1(V)          
6 М2-1 Механика 23 6 9(4+5)     8(VI)      
7 М2-2 Машински материјали и заварување 13 8(4+4) 5(VI)            
8 М2-3 ТЦ-8, МЕ-11, ОК/ЦАД- 8 23 8   7 4(VI)   4(VI)    
9 М2-4 Механика на флуиди, хидраулични машини и компоненти 13       8 5(VI)      
10 М2-5 Термодинамика и термотехнички машини и уреди 15     8 7(VI)        
11 М2-6 Производно инженерство 5       5(VI)        
12 М2-7 Индустриско инженерство и менаџмент 5         5(VI)      
13 М2-8 Средства за транспорт 5           5(VI)    
14 М2-9 Автоматизација и автоматско управување 6         6(VI)      
15 М3-1 Основни знаења од насоката 45       6 6 11 (5+6) 12 (6+6) 10 (5+5)
16 М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката 30           10(X) (5+5) 10(X) (5+5) 10(VIII) (5+5)
17 М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија 8             8(X)  
18 М3-4 Дипломска работа 10               10
  Вкупно кредити по семестар 240 30 30 30 30 30 30 30 30
  Вкупно и подмодули по семестар 35 4 4 6 5 5 4 3 3
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за академски профил (4 години)
дипломиран универзитетски инженер по машинство студиска програма
ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЈА (ЕЕ)


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Математика 1
8
2
M2-1 Статика
6
3
M2-2 Машински материјали
4
4
M2-2 Технологии и испитување нa материјалите
4
5
M2-3 Инженерска графика
8

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Математика 2
8
7
М1-2 Компјутери и инженерско програмирање
8(II)
8
М2-1 Јакост 1
5
9
М2-1 Кинематика
4
10
М2-2 Заварување и заварени конструкции
5(VI)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
11
M1-1 Нумеричка анализа
5(I)
12
M1-3 Електротехника и електроника
5(III)
13
M1-4 Странски јазик
4(IV)
14
М1-5 Општ наставен предмет
1(V)
15
M2-3 Машински елементи 1
7
16
M2-5 Термодинамика 1
8

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
17
М2-3 Машински елементи во енергетиката
4(VI)
18
M2-4 Механика на флуиди
8
19
М2-5 Енергетика и ресурси
7(VI)
20
М2-6 Инженерска економика
5(VI)
21
М2-8 Транспортни средства
5

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
22
М2-1 Заштита од вибрации и бучава
8(VI)
23
М2-4 Хидраулични машини
5(VI)
24
М2-7 Еколошки менаџмент
5(VI)
25
М2-9 Автоматско управување
6(VI)
26
М3-1 Мотори и екологија
6

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
27

М3-1 Гасификациски системи и заштита на животната средина

6(VI)
28
М2-3 Основи на конструирање и CAD
4(VI)
29
М3-1 Неконвенционални извори на енергија
5
30
М3-1 Хидроцентрали
6
31
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
М3-21 Струјни процеси со CFD-методи
5(X)
2
М3-21 Системи за прочистување на отпадни флуиди
5(X)
3
М3-22 Технички материјали
5(X)
4
М3-22 Управување со отпад
5(X)

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
33
М3-1 Енергетика и екологија
6
34
М3-1 Термоцентрали
6
35
М3-21 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
36
М3-22 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
37
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VII семестар

1
М3-21 Регулација и автоматизација на ХЕП
5(X)
2
М3-21 Системи за хидрауличен и пневматски транспорт
5(X)
3
М3-22 Нуклеарна енергетика
5(X)
4
М3-22 Енергетска ефикасност
5(X)

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
38
М3-1 Оптимирање на енергетски системи
5
39
М3-1 Генератори на топлина
5
40
М3-21 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
41
М3-22 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
42
М3-4 Дипломска работа
10(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VIII семестар

1
М3-21 Информатички системи и бази на податоци 5(VIII)
2
М3-21 Струјнотехнички експерименти и симулации 5(VIII)
3
М3-22 Експлоатација и одржу. на енергетски системи 5(VIII)
4
М3-22 Енергетски технологии за заштита на околината 5(VIII)
 
 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top