STRASS - Шести повик

Оглас за набавка на услуги за потреби на проектот

Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (STRASS)

  • Рок за аплицирање до 12.10.2021 година

Оглас за набавка на услуги од експерт

за потребите  на проектот Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (STRASS)”

Машинскиот факултет при УКИМ Скопје.

 Огласот е отворен до 12.10.2021 година.

Референтен број: CN1-S.O 2.1-SC006/TD6

Машинскиот факултетот при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје објавува:

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА

на услуги  за потребите на проектот Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (STRASS)”

 

Предмет на набавката:

Набавка на услуги од експерт

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на веб страната на Факултетот и може да ја превземете од  тука

 Истата содржи:

A. Инструкции за понудувачите

B. Драфт договор со посебни услови и анекси:

  1. Општи услови на договорот за јавна набавка
  2. Посебни услови
  3. Анекс i: основни услови
  4. Анекс ii+iii: техничка спецификација + техничка понуда ( според потребите на проектот)
  5. Анекс iv: финансиска понуда
  6. формулари

C. Други информации:

  1. Извештај за усогласеност на документи
  2. Извештај од евалуација на понудите

D. Образец на понуда, изјава за лична состојба, изјава за независна понуда и изјава за сериозност на понудата

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на Европската комисија или the Practical Guide and its annexes (PRAG), на следниот линк: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите на адресата и според барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

 

Скопје, 01.10.2021

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top