Производно инженерство

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ПРОИЗВОДНО ИНЖЕНЕРСТВО (ПИ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

6

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

8

5.

М2

Вовед во машинство

4

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

6.

М1

Математика 2

6

7.

М2

Јакост на материјалите

6

8.

М2

Машински материјали 2

6

9.

М2

CAD техники

6

10.

М2

Претприемништво и мал бизнис

6

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

11.

М1

Линеарна алгебра и векторска анализа

6

12.

М2

Механика 2

6

13.

М2

Производни технологии

6

14.

М2

Машински елементи

6

15.

М2

Електротехника

6

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

16.

М1

Компјутерски вештини

5

17.

М2

Механика 3

5

18.

М2

Конструирање

5

19.

М2

Термодинамика

5

20.

М2

Механика на флуиди

5

21. М4

Безбедносно инженерство

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

22.

М2

Системи и управување

5

23.

М4

Технологија на обработка со деформација

5

24.

М4

Основи на теорија на режење

5

25.

М4

Автоматизавија во производство

5

26.

М3

Неконвенционални методи на обработка

5

27.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Компјутерско поддржано инженерство

Технологија на композитни материјали

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

28.

М4

Алатни машини

5

29.

М4

Индустриска роботика

5

30.

М4

Метрологија и мерни системи

5

31.

М4

Адитивно производство

5

32.

М4

Одржливо производство

5

33.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Алати и системи алати

Ергономија

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

34.

М4

Одржување и испитување на машини

5

35.

М4

Менаџмент и контрола на квалитет

5

36.

М4

Нумеричко управување и CAD/CAM

5

37.

М4

Машини и алати за обработка со обликување

5

38.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Производни системи

Системи за квалитет

5

39.

М4

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

40.

М4

Проектирање технолошки процеси

5

41.

М4

Неконвенционални методи на обработка

5

42.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нумерички управувани машини

Компјутерско моделирање на алати

5

43.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Координатна мерна техника

Виртуелно инженерство

5

44.

М5

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top