Мехатроника

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: МЕХАТРОНИКА (МХТ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

6

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

8

5.

М5

Вовед во машинство

4

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

6.

М1

Математика 2

6

7.

М3

Јакост на материјалите

6

8.

М2

Машински материјали 2

6

9.

М3

CAD техники

6

10.

М5

Претприемаштво и мал бизнис

6

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

11.

М1

Математичка анализа

6

12.

М2

Механика 2

6

13.

М3

Производни технологии

6

14.

М3

Машински елементи

6

15.

М5

Електротехника

6

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

16.

М1

Основи на програмирање

5

17.

М2

Механика 3

5

18.

М2

Конструирање

5

19.

М2

Термодинамика

5

20.

М2

Механика на флуиди

5

21.

М4

Дигитална и индустриска електроника

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

22.

М2

Системи и управување

5

23.

М4

Основи на мехатрониката

5

24.

М4

Електрични мотори и управување

5

25.

М4

Автоматизација на машини и процеси

5

26.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

1. Проектен менаџмент

2. Автономни возила

3. Нумеричко управување и CAD/CAM

5

27.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 3)

1. Објектно ориентирано програмирање

2. Бази на податоци

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

28.

М4

Принципи и апликации во мехатрониката

5

29.

М4

Моделирање и симулации на механички системи

5

30.

М4

Теорија на машини и механизми

5

31.

М4

Хидраулични и пневматски компоненти за Индустрија 4.0

5

32.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

1. Менаџмент на развој на нови производи

2. Адитивно производство

3. Одржливо производство

5

33.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

1. Обновливи извори на енергија

2. Фотоволтаични системи

3. Дизајн на носечки конструкции

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

34.

М4

Мехатронички системи

5

35.

М4

Мерење и мерни системи

5

36.

М4

Интернет на нештата IoT

5

37.

М4

Програмибилни контролери

5

38.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

1. Микро електро-механички системи

2. Енергетска електроника

5

39.

М5

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

40.

М4

Проектирање на мехатронички системи

5

41.

М4

Механика на роботи

5

42.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 3)

1. Интелигентни системи

2. Дигитална обработка на сигнали

3. Нехолономни системи

5

43.

М4

Проект

5

44.

М6

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top