Машински конструкции, механизациони машини и возила ДС

Докторски студии-Машинство
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 

 

Предлагач

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ, КАРПОШ 2 ББ, 1000 СКОПЈЕ

 
Студиската програма
/ Field of study
ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО МАШИНСТВО 
DOCTORAL STUDIES OF MECHANICAL ENGINEERING
 
Вид на програмата
ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ - ДОКТОРСКИ СТУДИИ
 
Образовен степен
(диплома) / Diploma
Доктор на науки / Doctor of Science

Научно поле на истражување - техничко-технолошки науки

(анг. Technical and Technological Sciences) и

Подрачје на истражување - машинство

(анг. Mechanical Engineering)
 
Генерални компетенции кои се стекнуваат се следните:
 • Способност за работа во интердисциплинарни тимови
 • Способност за анализа на проблеми
 • Способност за синтеза и проектирање на решенија
 • Способност за примена на знаењето во пракса
 • Моќ за генерирање на нови идеи и решенија (креативност и иновативност)
 • Моќ за синтетизирање на знаења и учење
 • Способност за критичко мислење
 • Способност за донесување на одлуки во реално време
 • Способност да применуваат истражувачки постапки и методи
 
Специфични компетенции кои се стекнуваат се следните:
 • Водење научни и развојни истражувања за потребите на компанијата;
 • Проектирање на нови производи и нови технологии;
 • Управување и проектирање на инженерски процеси;
 • Способност за управување со функциите во команијата и нивна интеграција;
 • Експертско познавање на областите изучувани преку студиските предмети;
 • Способност за генерирање на иновативни пристапи;
 • Решавање на практични проблеми со употреба на научни методи и постапки;
 • Вршење на консултантски услуги поврзани со проектирање и инженеринг на производите / процесите;
 • Способност за поврзување на теоретските знаења со нивна практична примена во изучувани области за инженерските процеси во компаниите;
 • Владеење на истражувачки методи и способност да ги применат во пракса.
 

 

Основа на структурата на студиите: 

I ГОДИНА

1 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М8-1  Задолжителен предмет (стекнување генерички знаења)

4

2.

М8-2  Задолжителен предмет (стекнување генерички знаења)

4

3.

М8-3  Задолжителен предмет (стекнување генерички знаења)

4

4.

 М9-1  Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

5.

М9-2  Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

6.

М9-3  Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

Вкупно:     

30

2 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М9-4   Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

2.

М9-5   Изборен предмет (поле и област на истражување)

6

3.

М10-1 Докторски семинар со презентација

2

4.

М12-1 Самостојно истражување

14

5.

М13-1 Годишна конференција со презентација на извештај

2

Вкупно:

30

 

II ГОДИНА

3 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М12-2 Подготвување и поднесување на пријава за тема на докторска

дисертација и самостојно   истражување

28

2.

М10-2 Докторски семинар со презентација на извештај

2

Вкупно:     

30

4 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М11-1 Работилница за истражувачка практика

3

2.

М12-3 Самостојно истражување и објавување резултати

25

3.

М13-2 Годишна конференција со презентација на извештај

2

Вкупно:

30

 

III ГОДИНА

5 Семестар

Р.Б.

Активност

ECTS

1.

М12-4 Самостојно истражување и објавување на резултати

28

2.

М10-3 Докторски семинар со презентација на извештај

2

Вкупно:     

30

6 Семестар

Р.Б.

  Активност

ECTS

1.

М11-2 Работилница за истражувачка практика

3

2.

М12-5 Самостојно истражување и пишување на тезата

25

3.

М13-3 Годишна конференција со презентација на извештај

2

Вкупно:

30

 

Вкупно I + II + III година: 

180

 

Предмети: 

 

               2. Потпрограма (област на истражување):

                   Машински конструкции, механизациони машини и возила

Р.б.

Наставен предмет

ЕКТС

Наставник

16.

Преносници на силина

6

Вонр.проф. д-р Петар Симоновски

17.

Методи на оптимизација и квалитет

6

Вонр.проф. д-р Петар Симоновски

Проф. д-р Татјана Кандикјан

18.

Ергономски методи во инженерскиот дизајн

6

Вонр.проф.д-р Софија Сидоренко

Проф. д-р Татјана Кандикјан

19.

Дизајн на производите за животната средина

6

Проф. д-р Татјана Кандикјан

20.

Дизајн и развој на производи

6

Проф. д-р Татјана Кандикјан

21.

Моделирање на машинските склопови

6

Проф. д-р Татјана Кандикјан

22.

Конструктивна геометрија

6

Проф. д-р Ристо Ташевски

23.

Програмирање на графички техники

6

Проф. д-р Ристо Ташевски

24.

Динамика на возилата

6

Проф. д-р Милан Ќосевски

Доц. д-р Дарко Данев

25.

Мерење и експериментални испитувања

6

Проф. д-р Милан Ќосевски

Доц. д-р Дарко Данев

26.

Конструкција и проектирање на возила

6

Доц. д-р Дарко Данев

Проф. д-р Милан Ќосевски

27.

Ефективност, надежност и одржување на моторните возила

6

Доц. д-р Дарко Данев

Доц. д-р Игор Ѓурков

28.

Моделирање, симулација и виртуелно тестирање на возилата и транспортните системи

6

Доц. д-р Игор Ѓурков

Проф. д-р Милан Ќосевски

29.

Автоматизирани системи кај возилата и транспортните системи

6

Доц. д-р Игор Ѓурков

Проф. д-р Милан Ќосевски

Доц. д-р Дарко Данев

30.

Современи концепти за развој и проектирање на механизациони и транспортно-претоварни машини

6

Проф. д-р Јанко Јанчевски,

Проф. д-р Славе Јакимовски

Доц. д-р Виктор Стојмановски

31.

Дизајн, анализа и оптимизација на носечки структури кај механизациони машини и возила

6

Доц. д-р Виктор Стојмановски

Проф. д-р Славе Јакимовски

32.

Динамика на носечки конструкции на механизациони машини и возила

6

Доц. д-р Виктор Стојмановски

Проф. д-р Славе Јакимовски

33.

Ергономија на возилата и механизационите машини

6

Вонр.проф.д-р Софија Сидоренко

Проф. д-р Татјана Кандикјан

34.

Логистика и логистички системи во транспортот

6

Проф. д-р Славе Јакимовски

Доц. д-р Игор Ѓурков

35.

Одбрани поглавја од машини за цикличен транспорт

6

Проф. д-р Славе Јакимовски

Проф. д-р Јанко Јанчевски

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top