Industrial Design

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН (ИНД)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

6

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

8

5.

М2

Вовед во машинство

4

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

7.

М1

Математика во 3Д

6

8.

М2

Јакост на материјалите

6

9.

М4

Цртање

6

10.

М2

CAD техники

6

11.

М2

Претприемништво и мал бизнис

6

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

11.

М4

Дизајнерски материјали

6

12.

М2

Механика 2

6

13.

М2

Производни технологии

6

14.

М2

Машински елементи

6

15.

М2

Електротехника

6

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

16.

М1

Основи на програмирање

5

17.

М4

Индустриски дизајн

5

18.

М4

Прототипирање

5

19.

М4

Графички дизајн

5

20.

М4

Градба на производите

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

21.

М4

Ергономија на производи

8

22.

М4

Производи од пластика

7

23.

М4

3Д Моделирање и визуелизација

5

24.

М4

Анализа по методот на конечни елементи

5

25.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 4)

Проектен меџмент

Термички машини и уреди

Менаџмент на отпад

Автономни возила

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

26.

М4

Процес на дизајнирање

8

27.

М4

Еко дизајн

7

28.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн на ентериери

Дизајн на машини и апарати

5

29.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Безбедносно инженерство

Вовед во одржлив развој

Компјутерско моделирање на алати

5

30.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Адитивно производство

Сензори, актуатори и процесори

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

31.

М4

Развој на нови производи

8

32.

М4

Виртуелни модели и симулации

7

33.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн на опрема за ентериери и екстериери

Дизајн на опаковки

5

34.

М5

Проект

5

35.

М5

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

36.

М4

Истражување во дизајнот

8

37.

М4

Анимација

7

38.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн на WEB страници

Дизајн на возила

5

39.

М5

Дипломска работа

10

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top