Организација

Д-р Златко Петрески, ред. проф.,
Декан

 

Д-р Ташко Ризов, вон. проф,
Продекан за наставна дејност

 

Д-р Мите Томов, ред. проф.,
Продекан за финансиско и материјално работење

 

Д-р Игор Шешо, вон. проф.,
Продекан за меѓународна соработка, наука и развој

 

м-р Ненад Алексиќ , дипл. правник,
Секретар

Членови на деканатска управа се: деканот, продеканите, раководителите на институти и оделот и преставник од студентите. Во работата на факултетската управа учествува и секретарот на факултетот без право на одлучување.

 

Д-р Златко Пертески, ред. проф.,
Декан

Д-р Ташко Ризов, вон.проф.,
Продекан за наставна дејност

Д-р Мите Томов, ред. проф.,
Продекан за финансиско и материјално работење

Д-р Игор Шешо, вон. проф.,
Продекан за меѓународна соработка, наука и развој

Д-р Радмил Поленакивиќ, ред. проф.,
Раководител на институт за производно инженерство и менаџмент

Д-р Ристо Ташевски, ред. проф.,
Раководител на институт за машински конструкции,
механизациони машини и возила

Д-р Ристо Филковски, ред. проф.,
Раководител на институт за термичко инженерство

Д-р Зоран Марков, ред. проф.,
Раководител на институт за хидраулично инженерство и автоматика

Д-р Зоран Богатиновски, ред. проф.,
Раководител на институт за заварување и заварени конструкции

Д-р Виктор Гавриловски, ред. проф.,
Раководител на институт за механика

Д-р Емилија Целаковска, ред. проф.,
Раководител на оддел за математика и информатика

 • Институт за производно инженерство и менаџмент
   
 • Институт за машински конструкции, механизациони машини и возила
   
 • Институт за термичко инженерство
   
 • Институт за хидраулично инженерство и автоматика
   
 • Институт за заварување и заварени конструкции
   
 • Институт за механика
   
 • Оддел за математика и информатика

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top