Thermal and Power Engineering

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ТЕРМИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО (ТИ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

67

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

8

5.

М2

Вовед во машинство

4

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

6.

М1

Математика 2

6

7.

М3

Јакост на материјалите

6

8.

М2

Машински материјали 2

6

9.

М3

CAD техники

6

10.

М2

Претприемаштво и мал бизнис

6

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

11.

М1

Математичка анализа

6

12.

М2

Механика 2

6

13.

М2

Производни технологии

6

14.

М2

Машински елементи

6

15.

М4

Електротехника

6

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

16.

М1

Нумерички методи

5

17.

М2

Механика 3

5

18.

М2

Конструирање

5

19.

М2

Термодинамика

5

20.

М2

Механика на флуиди

5

21.

М4

Термички мерења

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

22.

М4

Системи и управување

5

23.

М4

Менаџмент на отапд

5

24.

М4

Пренос на топлина

5

25.

М4

Компресори и системи

5

26.

М3

Котелски постројки и процеси на енергетска конверзија

5

27.

М3

Хидраулични машини и компоненти

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

28.

М4

Мотори со внатрешно согорување

5

29.

М4

Парни и гасни турбини

5

30.

М4

Ладилна техника и системи

5

31.

М4

Греење и климатизација

5

32.

М4

Обновливи извори на енергија

5

33.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Психрометрија

Основи на енергетска екононика

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

34.

М4

Термоенергетски постројки

5

35.

М4

Системи за далечинско греење и ладење

5

36.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

1.Ефикасност на објекти и системи за греење, вентилација и климатизација

2.Сушилници

5

37.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

1.Термичка анализа и CFD

2.Технички гасови и компресорски станици

5

38.

М6

Изборен предмет (избор 1 од 7)

1.Проект по парни и гасни турбини и термоенергетски постројки (ПГТ и ТЕП)

2.Проект по системи за греење, вентилација и климатизација (ГВК)

3.Проект по котелски постројки и енергетска конверзија (КП и ЕК)

4.Проект по компресорски системи, ладилна техника и топлински пумпи (КС, ЛТ и ТП)

5.Проект по обновливи извори на енергија (ОИЕ)

6.Проект по мотори и горива (МГ)

7.Проект по сушилници и психрометрија (СП)

5

39.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

40.

М4

Апликативен софтвер во термичко инженерствои

5

41.

М4

Процесна техника

5

42.

М4

Нуклеарни термоцентрали

5

43.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн и тјунирање на мотори

Регулација на термички системи

5

44.

М5

Дипломска работа

10

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top