Material, Processes and Innovations

Студиска програма (насока)
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: МАТЕРИЈАЛИ, ПРОЦЕСИ И ИНОВАЦИИ (МПИ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

6

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

8

5.

М2

Вовед во машинство

4

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

6.

М1

Математика 2

6

7.

М2

Јакост на материјалите

6

8.

М2

Машински материјали 2

6

9.

М2

CAD техники

6

10.

М2

Претприемаштво и мал бизнис

6

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

11.

М1

Линеарна алгебра и векторска анализа

6

12.

М2

Механика 2

6

13.

М2

Производни технологии

6

14.

М2

Машински елементи

6

15.

М2

Електротехника

6

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

16.

М1

Компјутерски вештини

5

17.

М2

Механика 3

5

18.

М2

Конструирање

5

19.

М2

Термодинамика

5

20.

М2

Механика на флуиди

5

21.

М4

Избор на метални материјали

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

22.

М4

Системи и управување

5

23.

М4

Техники на спојување

5

24.

М4

Безбедност во индустријата

5

25.

М4

Нумеричко моделирање на конструкции

5

26.

М3

Современи материјали и површински третман

5

27.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 5)

Проектен менаџмент

Машини за континуиран за цикличен и транспорт

Автоматизација во производство

Термички машини и уреди

Хидраулични машини и компоненти

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

28.

М4

Дизајн на носечки конструкции

5

29.

М4

Технологии на заварување

5

30.

М4

Креативност и иновативност во проектирањето

5

31.

М4

Заварливост на материјали

5

32.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Анализа на откази кај материјалите

Надежност и ефикасност на техничките системи

5

33.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Менаџмент на развој на нови производи

Алатни машини

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

34.

М4

Метални конструкции и врски

5

35.

М4

Иновативни процеси на заварување

5

36.

М4

Опрема за заварување

5

37.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Лесни метални конструкции

Пресметка, оптимизација и лом на конструкции

5

38.

М5

Проект

5

39.

М5

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

40.

М4

Процесна опрема

5

42.

М4

Сродни процеси на заварување

5

43.

М4

Испитување на заварени врски и конструкции

5

43.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Иновации во композитни и заварени конструкции

Нови решенија и иновации на заварени комбинирани врски

5

44.

М5

Дипломска работа

10

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top