Energy and Environment

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЈА (ЕЕ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

6

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

8

5.

М2

Вовед во машинство

4

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

6.

М1

Математика 2

6

7.

М2

Јакост на материјалите

6

8.

М2

Машински материјали 2

6

9.

М2

CAD техники

6

10.

М2

Претприемаштво и мал бизнис

6

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

11.

М1

Математичка анализа

6

12.

М2

Механика 2

6

13.

М3

Производни технологии

6

14.

М3

Машински елементи

6

15.

М5

Електроника

6

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

16.

М1

Нумерички методи

5

17.

М2

Механика 3

5

18.

М2

Конструирање

5

19.

М2

Термодинамика

5

20.

М2

Механика на флуиди

5

21.

М4

Основи на енергетика

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

22.

М4

Системи и управување

5

23.

М4

Мотори и екологија

5

24.

М4

Котелски постројки и процеси на енергетска конверзија

5

25.

М4

Пренос на топлина

5

26.

М3

Динамика на флуиди и CFD

5

27.

М3

Хидраулични машини и компоненти

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

28.

М4

Греење и климатизација

5

29.

М4

Ладилна техника и системи

5

30.

М4

Обновливи извори на енергија

5

31.

М4

Пречистување на отпадни води

5

32.

М4

Мониторинг на квалитет на вода

5

33.

М4

Изборен предмет

Психометриа

Основи на енергетска економика

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

34.

М4

Термоенергетски постројки

5

35.

М4

Хидроцентрали

5

36.

М4

Гасификациски системи

5

37.

М4

Изборен предмет

Менаџмент на отпад

Компресори и системи

Термичка анализа и CFD

Ефикасност на објекти и системи за греење, вентилација и климатизација

5

38.

М6

Проект

5

39.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

40.

М4

Оптимирање на енергетски системи

5

41.

М4

Изборен предмет

Основи од имплементацијата на системот за енергетски менаџмент

Вовед во одржлив развој

5

42.

М4

Изборен предмет

Мониторинг и управување

Управување со хидраулични системи

5

5

43.

М4

Изборен предмет

Регулација на термички системи

Процесна техника

Нуклеарни термоцентрали

Апликативен софтвер во термичко инженерство

5

       

44.

М5

Дипломска работа

10

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top